Přejít na hlavní obsah

Vzdělávací program

Rokem krok za krokem

Školní vzdělávací program je nazvaný "Rokem krok za krokem" je vlastní program mateřské školy Pod Horkou. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů a cest.

Rámcové cíle jsou:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problémů.
 • Kompetence komunikativní.
 • Kompetence sociální a personální.
 • Kompetence činnostní a občanské.

Způsoby a prostředky naplňování cílů:

Cílem školního vzdělávacího programu je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu. Předat dětem informace ze všech nastíněných oblastí, které jsou nazvány v podtématech. Cílem je také výchova k ohleduplnosti vůči přírodě, její poznání, chápání a respektování, v doplňkovém programu "ROK SE SVATOJÁNSKÝMI BROUČKY".

Program je zpracován do jedenácti integrovaných bloků, bloky jsou vyjádřeny veršem charakterizujícím každý měsíc. V nabídce každého bloku je několik podtémat. Podtémata jsou obsahově široká a umožňují každé učitelce na jednotlivých třídách pracovat samostatně a podle svého uvážení. program umožňuje také tématickou nabídku rozšiřovat a obohacovat o další nápady.

Posláním mateřské školy je, umožnit dětem prožitkové učení a plynulý přechod do základní školy. Proto je hlavní naší snahou rozvíjet osobnost dítěte tak, aby prožilo své předškolní období v souladu se svými potřebami, věkovými zvláštnostmi a to mezi kamarády v prostředí jemu příjemném. Budeme poznávat a respektovat přirozené potřeby dětí, jejich individuální zvláštnosti, sledovat zdraví a pohodu po všech stránkách, podporovat u dětí spontánní hru, sebedůvěru a spolupráci.

Je velmi důležité prožitkové učení a proto dětem chystáme mnoho podnětů. Připravujeme pro děti a jejich rodiče plno společenských akcí, projektové dny, slavnostní dny, návštěvy divadelních představení, exkurze, besedy. Všechny tyto akce jsou součástí ŠVP a vždy se budou vztahovat k určitému tématu. Vše je evidováno v sešitě akcí.

Vzdělávací záměr ŠVP

Rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách s ohledem na jeho individuálnost. Rozvoj vzdělávacího potenciálu s kladným vztahem k ostatním lidem, světu kolem nás, přírodě, člověku a jeho práci, rodině, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, uvědomění si zodpovědnosti za své chování a jednání.

Vzdělávací obsah ŠVP

Školní vzdělávací program vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je rozdělen do 11 integrovaných bloků, které se týkají jednotlivých měsíců v roce. Přiřazené tematické bloky jsou pouze navrhované, nejsou svazující. Pedagog se jimi řídí, ale může dle svého uvážení a kreativity zařadit blok s jiným obsahem vzhledem k aktuálnímu zájmu dětí, či zajímavé situaci.

Vzdělávání probíhá během všech činností a aktivit v průběhu dne, poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Nabídka obsahu je velmi široká a pestrá, dítě si komplexně rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti tělesné, citové a mravní, rozvíjí si své řečové schopnosti, tvořivost, poznává přírodu a okolní svět, naučí se komunikovat s ostatními.

Velký důraz klademe na:

 • Smyslové vnímání.
 • Prožitkové učení, posilování dětské zvídavosti.
 • Uplatňování hry jako hlavní vzdělávací metody.
 • Aktivní účast dítěte na činnostech a hrách.
 • Tvořivost pedagoga.
 • Spoluúčast rodiny, která zajišťuje pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi školou, rodiči a dětmi.
 

Integrovaný blok č. 1

Září škola volá zas...

Tento měsíc je pro dítě především adaptačním obdobím. Vhodnou organizací a laskavým přístupem mu usnadňujeme vstup do mateřské školy. Dítě navazuje kontakty se svými vrstevníky, vzájemně se s nimi poznává a rozvíjí své komunikativní dovednosti. Upevňuje si návyky sebeobsluhy, hygienické návyky a návyky při stolování. Seznamuje se s přicházejícím ročním obdobím - podzimem.

Navrhované tematické bloky

Kamarád kamarád, to je ten, koho mám rád.
Paní učitelka všechno ví, pomůže mi, poradí.
Foukej foukej větříčku.
Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.

 

Integrovaný blok č. 2

Říjen podzimní je čas...

Přišel podzim a děti se seznamují s jevy, změnami a činnostmi, které souvisejí s podzimní přírodou ( odlet ptáků, změny počasí, práce na poli, opadávání listí ). Děti si rozvíjejí pracovní dovednosti a představivost při hře a tvoření z přírodnin, objevují podmínky života některých volně žijících zvířat a krásu proměn přírody.

Navrhované tematické bloky

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.
Štětec, barev paleta, letí se mnou do světa.
Peč se peč se bramboro, ať je tady veselo.
Povídám, povídám pohádku.

 

Integrovaný blok č. 3

Listopad spí zahrádka...

Zahrádka šla spát, odpočívá, a my máme tedy čas starat se o sebe a své zdraví, ať už v oblasti zdravé výživy, péče o zuby, či pitného režimu. Děti se seznámí s lidským tělem, jeho částmi a také se naučí, jak o něj pečovat (procházky, cvičení, otužování, oblékání, nemoci). Dozví se, jak a nač používáme naše smysly a k čemu je můžeme využít.

Navrhované tematické bloky

Procvičíme hej rup šup, hlavu paže nohy trup.
Čistím zoubky řízy řízy, ať jsou bílé jako břízy.
Vidím, slyším, čenichám, oči uši i nos mám.
Klepu klepu na srdíčko, sluchátka mám pro zdravíčko.

 

Integrovaný blok č. 4

Prosinec je pohádka...

Děti prožívají velmi krásné a emotivní období. Nastala zima, čas adventu, mikulášské nadílky, vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků pro kamarády. Nebudou chybět vánoční příběhy, pohádky, objevování lidových zvyků, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled a písní se zimní tematikou. Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídách a interiéru naší školy.

Navrhované tematické bloky

Zima už nám začíná, čerti lezou z komína.
Pohádkové vánoce.
Už se těším andílku na vánoční nadílku.

 

Integrovaný blok č. 5

Leden na rampouchy hrál...

Dny jsou krátké, ráno vstáváme ještě za tmy a brzy se stmívá. Kdopak nás v tento čas nejvíc potřebuje? No přece zvířátka v lese a ptáčci, kteří u nás na zimu zůstali a neodletěli do teplých krajin. Nemají co jíst, tak pro ně musíme připravit něco na zub. Všude je bílo, tak si užíváme sněhové peřiny a zahříváme se zimními sporty.

Navrhované tematické bloky

Pro zvířátka myslivec, chystá plný krmelec.
Vrabci zvonci sýkorky, přilétli k nám na dvorky.
My se zimy nebojíme, běháme a dovádíme.
První kouli druhou třetí, ze sněhu si koulí děti.
Škola volá, půjdu k zápisu.

 

Integrovaný blok č. 6

Únor posune den dál

Celá krajina je zahrnuta sněhem, děti pozorují počasí a jeho proměny. Provádějí různé pokusy se sněhem a ledem. Jsou zvědavé, zda je sníh čistý nebo špinavý a co všechno se z něj dá vytvořit. Neméně důležité je také oblečení, jinak nás může potrápit babka Chřipka. Radost na konci měsíce nám přinese velký svátek, masopust. Bude plný veselí a karnevalových masek.

Navrhované tematické bloky

Už je ráno bílý den, z postýlky teď musíš ven.
Jakpak bude dneska venku, povíme si za chvilinku.
Kamarádka čepice, nebojí se vánice.
Dnes je svátek velký bál, děti mají karneval.

 

Integrovaný blok č. 7

Březen trávu tlačí vzhůru

V měsíci březnu začíná jaro. Je to čas zrození nového života. Zvířátka přivádějí na svět mláďata, začínají kvést stromy, tráva se po dlouhé zimě zelená a rostliny září všemi barvami. Jaro je také čas lidových tradic a zvyků, které si připomeneme. Těšit se můžeme na výlety do přírody, kde se budeme učit přírodu vnímat a také chránit.

Navrhované tematické bloky

Šel myslivec do hájíčka, natrefil tam na zajíčka.
Klokano klokani, nadaní jsou skokani.
Ententýky tralala, pojedeme do jara.
Kravičko kravičko, já si jdu pro mlíčko.

 

Integrovaný blok č. 8

Duben barví stromům kůru

Duben je symbolem kvetoucích rostlin a Velikonoc. Připomeneme si velikonoční tradice a zvyky. Duben je také měsícem bezpečnosti - zaměříme se na prevenci úrazů, správné chování na silnici i mimo ni. Velkou událostí bude také "SLET ČARODĚJNIC". Tato lidová tradice přináší dětem spoustu zajímavých zážitků.

Navrhované tematické bloky

Ptám se ptám se pampeliško.
Kropenatá slepičko, snes nám zlaté vajíčko.
Červená žlutá zelená, co to asi znamená?.
Ježibaby kamarádky, krouží vzduchem tam a zpátky.

 

Integrovaný blok č. 9

Květen barevný má fráček...

Měsíc květen je symbolem lásky. Máme rádi svoji maminku a tatínka, povídáme si o rodině a o tom, jak je pro nás důležití. Pozorujeme různé typy domů, ve kterých bydlíme ( rodinný domek, panelový dům ) a poznáváme zajímavá místa v naší obci. Učíme se, čím mohou lidé být, kam chodí do práce, zaměstnání, na koho se můžeme v případě nouze obrátit, kdo nám pomůže ( policista, lékař, hasič,... ). Také si zahrajeme na malého zahradníka, zasejeme semínka a dozvíme se, co všechno můžeme na zahrádce pěstovat.

Navrhované tematické bloky

Počkej mámo chviličku, dám ti sladkou hubičku.
Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček.
Já jsem malá obchodnice, kdo mi prodá šátků více.
Okurčičko drž se stonku, neutíkej ze záhonku.

 

Integrovaný blok č. 10

Červen zpěvavý je ptáček...

Začíná léto, děti si rozvíjí pozotivní vztah a lásku k přírodě, k blízkému okolí, prožívají radost z krásného počasí, možnosti pobývat co nejvíce v prostředí zahrady nebo okolí mateřské školy. Podle počasí se co nejvíce činností přenáší právě tam. Povídáme si o tom, kam pojedem nebo kam bychom chtěli na prázdniny.

Navrhované tematické bloky

Hřej sluníčko hřej.
Šli do světa mravenci, dva veselí mládenci.
Běhám s míčem po hřišti, soupeř bledne závistí.
Na moři jsem velký pán, smělý silák kapitán.

 

Integrovaný blok č. 11

Červenec je léto u vody...
Srpen prázdninové příhody...

Je to poslední tematický celek školního roku. Děti poznávají, že doba prázdnin a dovolených je plná nových zážitků a příhod. oznávají nové kamarády, jiné Země, seznamují se s jinými kulturami. Užívají si klidného letního období, většina aktivit se uskutečňuje mimo prostor budovy.

Navrhované tematické bloky

Vlny a vlnky okolo tebe, rybník je plný modrého nebe.
A další...

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla