Přejít na hlavní obsah

Školní řád

I. Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá první týden v dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do mateřské školy si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, kde obdrží informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

II. Platby v mateřské školce

Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost od 1. 9. 2010.

Podle zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: 300,-Kč za jeden kalendářní měsíc.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ, tj. děti, které v příslušném školním roce dosáhly 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školaský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba. která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6. odst. 3).

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

Osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za předškolní vzdělávání probíhá v hotovosti u paní uřitelky Pavlíny Leskotové.

Úplata za školní stravování

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

Způsob platby: převodním příkazem.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečeném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon 561/2004 Sb., školský zákon, §35, odst. 1 d ).

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

III. Evidence dětí

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místotrvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 160/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím.

IV. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.30 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Zabezpečení budovy : otevírání budovy je pouze na zazvonění na příslušný venkovní zvonek u dveří č. 1. 2 a po představení se osoby do telefonu.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy détě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně nástěnky sledovat.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy násilí

 • MŠ vykonává dohled nad dětmi od doby, kdy, je ped. pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jiných pověřených osob, až do doby, kdy je ped. pracovník předá zákonnému zástupci nebo jiným pověřeným osobám. Předat dítě pověřené osobě lze pouze na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Při pobytu mimo prostory MŠ stanoví ředitelka počty dětí na ped. pracovníka: 20 dětí
 • Při specifických činnostech nebo náročném prostředí na bezpečnost určí ředitelka školy dalšího pracovníka k zajištění bezpečnosti dětí.
 • Při vzdělávání děti dodržují ped. pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Při dalších specifických činnostech školy (školní výlet, delší pobyt venku, ...) se ped. pracobníci a ostatní zaměstnanci řídí zásadami popsanými v dalších směrnicích školy - Primární preventivní program, Organizační řád pro výlety a akce školy, Plán bezpečnostních opatření.

VI. Zacházení s majetkem školy

 • Při pobytu dětí v MŠ zajistí pedagog, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
 • Zákonní zástupci a pověřené osoby jsou povinni při pobytu v MŠ chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně ped. pracovníku, který je ve škole přítomen.

VII. Další bezpečnostní opatření

Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nebezpečných elektrických spotřebičů, kouření, požívání omamných látek.

Organizace provozu mateřské školy o prázdninách

Provoz mateřské školy je v měsíci červenci a srpnu přerušen na 4 týdny. Toto uzavření je po dohodě se zřizovatelem dohodnuto a pro rodiče zveřejněno minimálně 2 měsíce předem. V závěru kalendářního roku je školní zařízení uzavřeno v době mezi zimními svátky. o délce uzavření jsou rodiče informováni 2 měsíce před uzavřením.

Stravování dětí

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata ta školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem.

Ředitelka mateřské školy může dle zákona č. 561/2004 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
 • zákonný zýstupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař, nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy termín jiný.

Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy, nebo školského poradenství,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajích se jejich osobního života,
 • po dohodě s učitelkou být přítomen výchovným činnostem ve třídě,
 • má možnost účastnit se na tvorbě ŠVP a TVP.

Zákonný zástupce má povinnost:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ,
 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice podle § 25 odst. 2 a 3 a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte.

Dítě do MŠ potřebuje:

vhodnou obuv na přezutí, náhradní spodní oblečení, pyžamo na odpočinek, kapesníky - prosíme už jen papírové, podle uvážení rodičů - převlečení na pobyt venku, nebo na školní zahradu.

PROSÍME RODIČE O OZNAČENÍ VĚCÍ SVÝCH DĚTÍ, PODEPSANOU OBUV, PŘEZŮVKY A OSTATNÍ VĚCI!

Z hygienických a bezpečnostních důvodů žádáme zákonné zástupce dětí, aby nevodili psy a jiná zvířata do areálu mateřské školy, aby nám nevjížděli dětskými kočárky do vstupních prostor mateřské školy - podle zákona č. 20/1996 Sb., O péči o zdraví lidu a §2 odst. 1 písm. c prováděcí vyhlášky č, 45/1996 Sb., O vytváření zdravých životních podmínek.

Předávání dětí v mateřské škole

Při odchodu z mateřské školy děti předáváme zákonným zástupcům, nebo osobě pověřené na základě písemného pověření zákonných zástupců. V tomto případě záleží na rodičích, komu jsou ochotni své dítě svěřit. Současně s žádostí uvedou rodiče do evidenčního listu kdo mimo zákonných zástupců je zmocněn dítě ze školy vyzvedávat, komu je mohou učitelky předat. Je nutné uvést plné jméno, bydliště a eventuelně bližší určení, a to tak, aby nebylo pochyb, že dítě bude vydáno do správných rukou. Prosím zákonné zástupce, aby tomuto bodu věnovali maximální pozornost, aby nedošlo k nehodě.

Milena Špuláková
ředitelka MŠ Pod Horkou, p.o.


Dodatek ke školnímu řádu:

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny/třídy. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

1. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

1.1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

1.2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky se vyskytnou / jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

1.3. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Proč si vybrat nás

Jsme malá rodinná školka, která podporuje všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Respektujeme přirozené potřeby dětí a jejich individuální zvláštnosti. To vše pomáhá vytvořit příjemnou školní atmosféru.

Co nabízíme

Naše desatero

Celým naším školním vzdělávacím programem nás provází desatera určená pro pedagogické pracovníky, děti i jejich rodiče.

Naše pravidla