rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí (hromadné zveřejnění registračních čísel přijatých dětí)

 

Datum: 30. 5. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec.

 

do mateřské školy Pod Horkou, Chlumec, od školního roku 2020/2021

 

děti s těmito evidenčními čísly: 1, 2, 3, 4, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27

„Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do mateřské školy ”

0důvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele mateřské školy Pod Horkou, Chlumec, ke krajskému úřadu Ústí nad Labem.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 30. 5. 2019

 

 

Zpět na novinky